خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۷۰ – ۹۹/۰۵/۱۵ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۷۰ – ۹۹/۰۵/۱۵ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۳۶/ ۴/ ۰۲۶۴۵/ ۹۹ مورخ ۱۳/ ۵/ ۹۹ در رابطه با طرح پیشنهادی شهرداری جهت بهسازی و اصلاح ترافیکی میدان امام رضا (ع)، موضوع با حضور شهردار، کارشناسان شهرداری و مشاوران و طراحان پروژه مورد بررسی قرارگرفت و با ایجاد مجموعه ای به نام پارک میدان موافقت شد. مقررشد جزئیات طرح ترافیکی و معماری پروژه در کمیسیون عمران بررسی و نتیجه به شورا اعلام گردد. آقای اقبالیه اظهار داشتند: با توجه به توضیحات شهردار محترم و تیم طراحی میدان، با طرح فعلی آن ( طرح میدان ) و باز سازی و بهسازی میدان موافق هستم لذا طرح پارک میدان لزومی بر اجرا به جهت ترافیکی ندارد.

۲- درخصوص نامه شماره ۵/ ۰۲۴۶۸/ ۹۹ مورخ ۶/ ۵/ ۹۹ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر درخواست جهت مساعدت در پرداخت هزینه های کفن و دفن نامبرده به مبلغ ۰۰۰/ ۵۵۵/ ۳ ریال، موضوع بررسی و با پرداخت مبلغ مذکور از محل ماده ۱۷ موافقت شد.

۳- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۲۶۸۸/ ۹۹ مورخ ۱۵/ ۵/ ۹۹ در رابطه با پلاک ثبتی ۱۴۷۱  که به مساحت ۲۰/ ۳۴ مترمربع در طرح تعریض قراردارد، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۱۲/ ۵/ ۹۹ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۴- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۲۵۶۶/ ۹۹ مورخ ۱۱/ ۵/ ۹۹در رابطه با پلاک ثبتی ۱۲/ ۲۳۸۶  که به مساحت ۵۱/ ۲ مترمربع داخل طرح تعریض قرار گرفته است، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۹/ ۵/ ۹۹ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

bigtheme