خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۶۹ – ۹۹/۰۵/۱۱ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۶۹ – ۹۹/۰۵/۱۱ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۲۴۹۹/ ۹۹ مورخ ۷/ ۵/ ۹۹ در رابطه با پیشنهاد شهرداری جهت واگذاری ۸ باب مغازه متعلق به شهرداری در مجتمع عقیق به صورت اجاره و از طریق برگزاری مزایده، موضوع بررسی و با برگزاری مزایده با شرایط پیشنهادی در نامه مذکور که به پیوست ارائه می شودو با قیمت پایه مطابق برگه کارشناسی پیوست موافقت شد.

۲- درخصوص نامه شماره ۱۴/ ۰۲۳۷۴/ ۹۹ مورخ ۴/ ۵/ ۹۹ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر تمدید قرارداد یکساله شرکت بهره بردار کشتارگاه شهرداری (شرکت مهرنگار قومس) موضوع بررسی و با توجه به توضیحات شهردار محترم مبنی بر عدم وجود نقدینگی جهت تامین هزینه های تجهیز و بهره برداری کشتارگاه و نیز عدم وجود نیروی انسانی کافی، با پیشنهاد مذکور موافقت گردید، مشروط بر اینکه ابتدا نامه ای به اتحادیه و تعاونی دامداران ارسال و تمایل آن ها جهت مشارکت و بهره برداری از کشتارگاه سنجیده شود و در صورت عدم استقبال اتحادیه و تعاونی دامداران، قرارداد موردنظر با شرکت مهرنگار قومس تمدید گردد. آقای مهندس ناصری مرقوم داشتند: که در ابتدا شهرداری محترم اقدامات قانونی را طبق گزارش بالا انجام و با توجه به گزارشات مردمی و قصاب ها و کسبه و… در چند ماه گذشته در این خصوص، سپس جهت اقدامات بعدی در صحن شورا مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

۳- درخصوص پیشنهاد شهرداری مبنی بر برگزاری مزایده جهت فروش محصول پسته باغ مادر، موضوع بررسی و با برگزاری مزایده با شرایط و قیمت پایه مطابق برگه کارشناسی پیوست موافقت شد.

۴- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۲۴۹۳/ ۹۹ مورخ ۷/ ۵/ ۹۹ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر تقاضا شهروند جهت اجاره یک باب مغازه در طبقه اول مجتمع خلیج فارس متعلق به شهرداری دامغان به مدت یکسال، موضوع بررسی و با توجه به برگزاری چند نوبت مزایده و عدم استقبال شهروندان از واحدهای تجاری موجود در مجتمع فوق، با پیشنهاد شهرداری جهت واگذاری مغازه های مذکور با پیش پرداخت ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۰ ریال و اجاره ماهیانه ۰۰۰/ ۵۰۰/ ۲ ریال موافقت شد.

۵- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۲۳۵۸/ ۹۹ مورخ ۱/ ۵/ ۹۹ در رابطه با پلاک ثبتی ۸/ ۱/ ۱۱۷۳ که دارای ۳۹/ ۱ مترمربع تعریض می باشد، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۳۱/ ۴/ ۹۹ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت نشد.

bigtheme