خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۶۸ – ۹۹/۰۵/۰۷ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۶۸ – ۹۹/۰۵/۰۷ شورای اسلامی شهر دامغان

تعداد ۱۲ فقره نامه مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استان درخصوص تفریغ بودجه سال ۹۸ مطرح کمیسیون برنامه و بودجه با همکاری شهرداری جهت اقدام

نامه مردمی درخصوص فعالیت دست فروشان، شهرداری جهت اعلام نظر وفق بندهای صورتجلسه ستاد کرونا اقدام شود.

نامه شهرداری درخصوص قراردادهای منعقد شده شهرداری درخصوص بهسازی پیاده روهای ضلع شمال و جنوب بلوار جهاد مطرح در کمیسیون عمران و شهرسازی جهت اطلاع و اقدام

نامه شهرداری مستندات درخواست وام مجتمع خدمات رفاهی شهرداری واقع در کیلومتر یک جاده دامغان ساری ملاحظه شد.

صورتجلسه ستاد کرونا فرمانداری دفتر شورا جهت اقدام

نامه های مردمی ۲ مورد شهرداری جهت بررسی و اعلام نظر

نامه درخصوص مشکلات تاکسیداران ، شهرداری جهت بررسی و اعلام نظر

نامه شهرداری به اداره اوقاف درخصوص تعریض مدرسه اختری، شهرداری محترم تا حصول نتیجه نهایی موضوع پیگری شود.

۱- نامه شماره ۳۶/ ۴/ ۰۲۲۸۷/ ۹۹ مورخ ۲۹/ ۴/ ۹۹ شهرداری موضوع قسمتی از طرح تفصیلی شهر دامغان که محل پلاک ثبتی شماره ۱۲/ ۲۵۱۴ اصلی واقع در بخش یک دامغان بلوار آزادی مالک سه دانگ پلاک مذکور تقاضای افراز میزان مالکیت خود را از پلاک موردنظر نموده در همین زمینه توافقاتی در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری صورت پذیرفته لذا خواهشمند است نظریه شورا محترم را درخصوص صورتجلسه ارزیابی ملک و قیمت کارشناسی اعلام تا اقدام بعدی صورت پذیرد مطرح با توجه به مباحث مطروحه در جلسه با واگذاری مقدار زمین سهم شهرداری با توجه به مفاد نامه شماره ۲۲۸۷-۲۹/ ۴/ ۹۹ شهرداری با قیمت کارشناسی هر مترمربع به مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۸۰ ریال موافقت به عمل آمد.

۲- نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۲۳۳۶/ ۹۹ مورخ ۱/ ۵/ ۹۹ شهرداری موضوع صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۳۱/ ۴/ ۹۹ درخصوص پلاک ثبتی ۳/ ۲۳۰۷ مطرح و مفاد صورتجلسه مورخ ۳۱/ ۴/ ۹۹ کمیسیون توسعه و تعریض موافقت به عمل آمد.

۳- نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۲۴۴۱/ ۹۹ مورخ ۵/ ۵/ ۹۹ شهرداری موضوع صورتجلسه توسعه و تعریض پلاک ثبتی ۶۷/ ۷۲ مطرح و با مفاد صورتجلسه مورخ ۳۱/ ۴/ ۹۹ موافقت به عمل آمد.

۴- نامه شماره ۳۶/ ۴/ ۰۲۴۵۱/ ۹۹ مورخ ۶/ ۵/ ۹۹ شهرداری موضوع پیوست یک برگ طرح تفصیلی شهر که محل پلاک ثبتی شماره ۳۰/ ۲۴۲۷ اصلی واقع در بخش یک دامغان بلوار آزادی بررسی آن مشخص گردیده ارسال نظر به اینکه سند مالکیت پلاک فوق براساس قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی صادر گردیده به جهت اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری با مالک توافقاتی صورت پذیرفته نظریه شورا اعلام در خصوص صورتجلسه ارزیابی درخصوص وصول بهاء زمین سهم شهرداری اعلام تا اقدام بعدی صورت پذیرد مطرح بعد از بحث و تبادل نظر و بررسی جوانب کار با قیمت کارشناسی ۱۰۱ درصد سهم شهرداری موافقت بعمل آمد.

۵- نامه شماره ۳۶/ ۴/ ۰۲۳۷۷/ ۹۹ مورخ ۴/ ۵/ ۹۹ شهرداری موضوع در راستای توافق فی ما بین شهرداری و مالک به عنایت به سند مالکیت پلاک ثبتی ۴/ ۹۸۴ از طریق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک و در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و تعرفه عوارض شهرداری در این رابطه مالکین صرفاً بهاء ۱۰ درصد از عرصه پلاک را بابت سهم شهرداری در اجرای ماده ۱۰۱ پرداخت نمایند با توجه به کارشناسی رسمی دادگستری به مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۲ ریال نظریه اعلام نماید مطرح با توجه به توضیحات شهردار محترم و مذاکرات اخیر مالکین و احتساب مشکلات مالک و مالکین موردنظر با قیمت کارشناسی به هر مترمربع ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۲ ریال موافقت به عمل آمد. آقای حسینی پور رعایت حقوق بیت المال و صرفه و صلاح شهرداری شود هنوز متقاعد نشده ام.

bigtheme