خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۶۷ – ۹۹/۰۵/۰۴ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۶۷ – ۹۹/۰۵/۰۴ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۲۳۴۲/ ۹۹ مورخ ۱/ ۵/ ۹۹ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر فروش ۵ قطعه از املاک خود از طریق مزایده عمومی، موضوع بررسی و با برگزاری مزایده برای فروش قطعات مذکور با قیمت پایه کارشناسی شده مطابق لیست ضمیمه نامه فوق که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۲- درخصوص نامه شماره ۵/ ۰۲۲۸۸/ ۹۹ مورخ ۲۹/ ۴/ ۹۹ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر جهت مساعدت در واگذاری یک سرویس ماسه شسته به منظور تعمیر پشت بام منزل مسکونی، موضوع بررسی و با پیشنهاد فوق جهت واگذاری یک سرویس ماسه شسته از محل ماده ۱۷ موافقت شد.

bigtheme