خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۶۶ – ۹۹/۰۵/۰۱ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۶۶ – ۹۹/۰۵/۰۱ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- در ابتدای جلسه امروز جلسه ای جهت پیگیری مصوبات جلسه مشترک با آموزش و پرورش مورخ ۲۵/ ۴/ ۹۹ صورت پذیرفت و نتایج ذیل حاصل گردید:

الف- درخصوص قرارگیری مدرسه اختری واقع در خیابان زینبیه در طرح تعریض به مساحت ۵۲ مترمربع، شهرداری نامه نگاری ها و مذاکرات لازم با اوقاف صورت داده است و ظرف ۴ روز آینده نتیجه اعلام می گردد. ضروریست آموزش و پرورش نیاز یا عدم نیاز خود را به فضای آموزشی مذکور اعلام دارد.

ب- شهرداری پاسخ استعلامات مربوط جهت دریافت انشعابات آب، برق و گاز مدرسه جدیدالاحداث شهرک بوستان را صادر نموده است و مشکل حل گردد.

ج- درخصوص تعریض خیابان فرهنگ، آموزش و پرورش موافقت اولیه اداره کل را دریافت و مقرر گردید تا نهایی شدن موافقت فوق پیگیری گردد.

د- درخصوص مدرسه شهید منتظری ابتدای خیابان ابوریحان مقررشد کارشناسان آموزش و پرورش و شهرداری در جلسات فرعی موضوع را مورد بررسی قرار داده و نتیجه را جهت تصویب نهایی به شورای اسلامی شهر اعلام نمایند.

۲- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۲۲۲۵/ ۹۹ مورخ ۲۶/ ۴/ ۹۹ مبنی بر پیشنهاد شهرداری در رابطه با درخواست شرکت تعاونی فرش دستباف ریساهور دامغان جهت اجاره سه باب مغازه متعلق به شهرداری دامغان واقع در طبقه اول پاساژ خلیج فارس، موضوع بررسی و از آنجائیکه برای واگذاری مغازه های مذکور چند نوبت مزایده برگزار شده و هیچ فردی متقاضی نبوده است و از طرفی شرکت فوق مغازه های مورد نظر را در راستای کارآفرینی و اشتغال احتیاج دارد، با واگذاری سه باب مغازه با مبلغ اجاره ماهیانه ۰۰۰/ ۵۰۰/ ۲ ریال و ودیعه ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۰ ریال به شرکت فوق موافقت شد.

۳- درخصوص نامه شماره ۳۶/ ۴/ ۰۲۰۸۸/ ۹۹ مورخ ۱۸/ ۴/ ۹۹ در رابطه با درخواست مالک پلاک ثبتی ۴/ ۱/ ۲۰۳۵ مبنی بر اجرای ماده ۱۰۱ و تفکیک پلاک مذکور، موضوع بررسی و ضمن موافقت با صورتجلسه توافق مورخ ۱۵/ ۴/ ۹۹ که به پیوست ارائه می گردد، با قیمت کارشناسی مطابق برگه کارشناسی پیوست از قرار هر مترمربع ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵ ریال برای ۱۹۳/ ۲۱ مترمربع قدرالسهم شهرداری موافقت شد.

bigtheme