خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۶۵ – ۹۹/۰۴/۲۸ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۶۵ – ۹۹/۰۴/۲۸ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۰۲۱۱۶/ ۹۹ مورخ ۲۱/ ۴/ ۹۹ در رابطه با بهسازی و زیباسازی و محوطه سازی شش دانگ پلاک ثبتی ۲/ ۱۷ که مالکیت آن متعلق به اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دامغان می باشد، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه شماره ۰۲۰۸۵/ ۹۹ مورخ ۸/ ۴/ ۹۹ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۲- درخصوص نامه شماره ۲۰/ ۳/ ۰۱۹۳۰/ ۹۹ مورخ ۱۰/ ۴/ ۹۹ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر اجرای دو پیست دوچرخه سواری، یک پیست در رفوژ خیابان ۲۲ بهمن حدفاصل میدان ۱۵ خرداد تا میدان ورزش به طول به طول ۲/ ۲ کیلومتر و پیست دوم در ضلع جنوب شرق شهرداری جنب جاده سلامت به طول ۲ کیلومتر، موضوع بررسی و با توجه به ضرورت ساماندهی مسیرهای دوچرخه سواری، با کلیات پیشنهاد فوق موافقت شد.

۳- درخصوص نامه شماره ۳۶/ ۴/ ۰۲۱۷۷/ ۹۹ مورخ ۲۴/ ۴/ ۹۹ در رابطه با پلاک ثبتی ۴/ ۲۵۷۰ واقع در خیابان قمر بنی هاشم پشت مدرسه محسنی که مالک درخواست تفکیک پلاک را به چهار قطعه زمین مسکونی دارد، موضوع بررسی و ضمن موافقت با مفاد صورتجلسه توافق شماره ۳۶/ ۴/ ۰۱۷۱۱/ ۹۹ مورخ ۱/ ۴/ ۹۹ که به پیوست ارائه می گردد، با قیمت کارشناسی مطابق برگه کارشناسی پیوست به مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۱ ریال برای هر مترمربع جهت قیمت مازاد بر سهم شهرداری در اجرای ماده ۱۰۱ موافقت شد. ( مقرر گردید یک قطعه زمین به مساحت ۹۹/ ۱۵۸ مترمربع جهت سهم شهرداری در اجرای ماده ۱۰۱ به شهرداری واگذار گردد که ۶۷/ ۱۰ مترمربع آن مازاد بر قدرالسهم شهرداری است.)

bigtheme