خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۶۳ – ۹۹/۰۴/۲۱ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۶۳ – ۹۹/۰۴/۲۱ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- در این جلسه تعداد ۱۶ نامه از شهروندان محترم و ارگان های دولتی و غیر دولتی مطالعه و بررسی و جهت اقدام مقتضی به شهرداری ارسال گردید.

۲- تعداد ۴ فقره گزارش از کمیسیون عمران مطالعه و بررسی گردید و جهت اقدام مقتضی به شهرداری ارسال شد.

۳- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۲۰۹۱/ ۹۹ مورخ ۱۸/ ۴/ ۹۹ در رابطه با پلاک ثبتی ۳/ ۱۰۹۷ که دارای ۵۶/ ۴۰ مترمربع تعریض می باشد، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۱۶/ ۴/ ۹۹ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۴- درخصوص نامه شماره ۵/ ۰۱۸۸۳/ ۹۹ مورخ ۸/ ۴/ ۹۹ در رابطه با تفریغ بودجه ارائه شده از سوی شهرداری مربوط به سال ۱۳۹۸ به مبلغ ۶۵۵/ ۶۰۰/ ۳۹۸/ ۷۹۶ ریال، بعد از بحث و بررسی در کمیسیون برنامه و بودجه و نیز قرائت گزارش مکتوب کمیسیون برنامه و بودجه، تفریغ بودجه ارائه شده از سوی شهرداری مربوط به سال ۱۳۹۸ بملغ فوق مورد تایید قرار گرفت.

bigtheme