خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۶۲ – ۹۹/۰۴/۱۸ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۶۲ – ۹۹/۰۴/۱۸ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۵۰/ ۱۴/ ۰۱۰۹۵/ ۹۹ مورخ ۳/ ۳/ ۹۹ در رابطه با درخواست شهرداری مبنی بر تصویب آئین نامه پیشنهادی جهت ساماندهی و انتظام بخشیدن به موضوع نخاله های ساختمانی و عمرانی، موضوع با حضور شهردار و مسئول محترم واحد خدمات شهری بررسی و بعد از قرائت گزارش کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر دامغان، آئین نامه فوق با اصلاحات اندکی در بعضی بندها، به تصویب رسید. در ضمن آقای حسینی پور اظهار داشتند: حتماً از ظرفیت اطلاع رسانی آحاد مردم در امر فوق استفاده شود. بدینصورت که مراتب به اطلاع شهروندان عزیز رسانیده شود و شماره تماس در اختیارشان قرار گیرد و این موضوع ( اطلاع دادن تخلفات توسط شهروندان ) از طریق فضای مجازی و دیگر مبادی ذی ربط از جمله رسانه ها و هفته نامه ها به اطلاع شهروندان برسد.

۲- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۲۰۸۱/ ۹۹ مورخ ۱۸/ ۴/ ۹۹ در رابطه با پلاک ثبتی ۱۴/ ۹۵۲ که دارای ۲۹/ ۱۵ مترمربع تعریض می باشد، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۱۷/ ۴/ ۹۹ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

bigtheme