۱- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۰۶۳۴/ ۹۹ مورخ ۱۳/ ۲/ ۹۹ در رابطه با پلاک ثبتی ۱۲/ ۵/ ۲۴۲۷ جهت خریداری معبر متروکه به میزان ۶۷/ ۱۲۸ مترمربع جنب پلاک فوق، موضوع بررسی و با توجه به عدم موافقت با قیمت کارشناسی اعلام شده مقررشد قیمت گذاری به هیئت کارشناسی سه نفره متشکل از ( آقایان مرتضوی، لطیف زاده و طباطبائیان) ارجاع گردد.

۲- چند فقره نامه از شهروندان و ارگان های مختلف مطرح و بررسی شد و مقرر گردید جهت بررسی، اعلام نتیجه و مساعدت به شهرداری محترم ارسال گردد.

توسط admin