۱- باتوجه به گزارشات مردمی و مشاهدات فراوان درخصوص سرقت، نزاع های دسته جمعی در خیابان و رفتارهای منافی امنیت و آسایش شهروندان مقررشد مکاتبات لازم با مراجع ذی ربط صورت گیرد.

۲- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۰۷۲۰/ ۹۹ مورخ ۱۶/ ۲/ ۹۹ در رابطه با پلاک ثبتی ۱۷۴/ ۶۸/ ۲۵۲۰ که از طریق موارد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت و بر اساس برابر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها مشارالیه مکلف است بهاء ۱۳/ ۳۰ مترمربع از پلاک فوق را در وجه شهرداری پرداخت نماید، موضوع بررسی و با قیمت کارشناسی مطابق برگه پیوست به مبلغ ۰۰۰/ ۵۰۰/ ۷ ریال برای هر مترمربع موافقت شد.

توسط admin