خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۷۸ – ۹۹/۰۶/۱۸ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۷۸ – ۹۹/۰۶/۱۸ شورای اسلامی شهر دامغان

۱-  نامه شماره ۳۰۷۸ مورخ ۲/ ۶/ ۹۹ شهرداری مبنی بر پیشنهاد موافقت با مشارکت مدنی شرکت تعاونی مسکن ساز شهرداری در ساخت و ساز یک قطعه زمین ملکی شهرداری در پلاک ثبتی شماره ۳۴/ ۳۳/ ۱۴۳۵ اصلی واقع در خیابان فرعی میدان معلم ، به صورت یک واحد ویلایی موضوع بررسی و با مفاد نامه فوق الذکر که به پیوست ارائه می گردد موافقت شد. مشروط به اینکه قیمت کارشناسی زمین و هزینه ساخت توسط هیئت کارشناسی شورایعالی سرمایه گذاری شهرداری و کارشناس رسمی دادگستری تهیه و به شورای اسلامی شهر گزارش شود در مورد میزان سهام ۵۵% سهم شرکت تعاونی و۴۵% سهم شهرداری موافقت شد.ضمناً مقرر شد شهرداری به مرور زمینه عضویت کلیه کارگران و کارکنان شهرداری را در شرکت تعاونی مسکن ساز شهرداری فراهم سازد.

۲-نامه شماره ۲۰/ ۳/ ۳۱۹۴ مورخ ۶/ ۶/ ۹۹ شهرداری محترم مبنی بر پیشنهاد موافقت با وگذاری یک باب کیوسک به ابعاد ۴×۱۰ متر مربع جنب شهربازی ابتدای جاده سلامت به صورت اجاره سه ساله جهت فروش گل و گیاه طبق کارشناسی انجام شده ماهیانه ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲ ریال مطرح و با پیشنهاد شهرداری موافقت شد و مقرر گردید قرارداد اجاره به مدت یک ساله تنظیم و در صورت رضایت شهرداری و در نظرگرفتن نظریه شورای اسلامی شهر قرارداد تمدید شود. در ضمن شهرداری محترم تمهیدات لازم در خصوص جانمائی و حفظ و شرایط مکانی را در نظر گرفته و تنها برای فروش گل و گیاه استفاده شود.

۳- نامه شماره ۵/ ۳۲۸۸ مورخ ۱۲/ ۶/ ۹۹ شهرداری مبنی بر پیشنهاد موافقت جهت ارائه مساعدت جهت پرداخت عوارض نوسازی و پسماند پلاک ثبتی شماره ۲۱۱۷-۲۵/ ۱۰ به مبلغ کل ۰۰۰/ ۵۲۰/ ۶ ریال موضوع بررسی وموافقت شد .۵۰% مبلغ فوق از محل ماده ۱۷ شهرداری پرداخت شود.

۴- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۳۴۴۲ مورخ ۱۹/ ۶/ ۹۹ شهرداری در خصوص پلاک ثبتی شماره ۸/ ۱۸۳۹ که دارای ۹۷/ ۵ متر مربع تعریض است موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخه ۱۸/ ۶/ ۹۹ که به پیوست ارائه می گردد موافقت شد.

bigtheme