خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۷۷ – ۹۹/۰۶/۱۵ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۷۷ – ۹۹/۰۶/۱۵ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه ۱۹/ ۱۹/ ۰۳۳۰۵/ ۹۹ مورخ ۱۳/ ۶/ ۹۹ در رابطه با ۲/ ۲۱۰۱ که دارای ۵۹/ ۲۸ مترمربع تعریض می باشد، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۱۲/ ۶/ ۹۹ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۲- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۳۳۲۷/ ۹۹ مورخ ۱۵/ ۶/ ۹۹ در رابطه با پلاک ۱۵/ ۱۹۹۷ که دارای ۲۱/ ۲۷ مترمربع تعریض است موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۱۳/ ۶/ ۹۹ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

bigtheme