خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۷۶ – ۹۹/۰۶/۱۲ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۷۶ – ۹۹/۰۶/۱۲ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۳۱۹۰/ ۹۹ مورخ ۶/ ۶/ ۹۹ در رابطه با پلاک ثبتی ۲/ ۳۶۶ که به مقدار ۲۵/ ۲ مترمربع در کاربری تجاری دارای تعریض می باشد، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۴/ ۶/ ۹۹ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۲- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۳۱۹۱/ ۹۹ مورخ ۶/ ۶/ ۹۹ در رابطه با پلاک ثبتی ۲۶/ ۱۰/ ۲۵۲۷ واقع در شهرک بهارستان که دارای ۵۱/ ۳ مترمربع تعریض است، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۳۰/ ۵/ ۹۹ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۳- درخصوص نامه شماره ۵/ ۰۳۲۱۵/ ۹۹ مورخ ۱۰/ ۶/ ۹۹ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر مساعدت جهت پرداخت عوارضات ملک پلاک ثبتی ۳۷۱/ ۲/ ۲۴۴۹ موضوع بررسی و با پرداخت ۵۰% از عوارضات فوق از محل ماده ۱۷ موافقت شد. لازم بذکر است کل مبلغ عوارضات مذکور ۷۰۰/ ۳۶۸/ ۳۳ ریال است.

bigtheme