خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۷۵ – ۹۹/۰۶/۰۵ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۷۵ – ۹۹/۰۶/۰۵ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۳۰۷۴/ ۹۹ مورخ ۲/ ۶/ ۹۹ پیرو مصوبه شماره ۲۷۸-۶۲۷-۹۹ مورخ ۲۲/ ۴/ ۹۹ در رابطه با ۱۶/ ۷ مترمربع از معبر متروکه که واقع در خیابان آیت فرعی اول جهت ادغام در پلاک ثبتی مجاور ( ۳/ ۲۳۷۸ )، موضوع بررسی و با قیمت کارشناسی مطابق برگه کارشناسی پیوست از قرار هر مترمربع ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۰ ریال موافقت گردید.

۲- در این جلسه تعداد ۱۷ نامه وارده از شهروندان محترم و ارگان های مختلف قرائت و جهت بررسی و اعلام نظر به شهرداری ارسال شد.

bigtheme