خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۷۴ – ۹۹/۰۶/۰۱ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۷۴ – ۹۹/۰۶/۰۱ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۳۰۶۲/ ۹۹ مورخ ۱/ ۶/ ۹۹ در رابطه پلاک های ثبتی ۳/ ۱ با کاربری مسکونی و ۳/ ۴ با کاربری تجاری که در طرح تعریض خیابان امام خمینی(ره) قرار گرفته اند، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۱/ ۶/ ۹۹ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۲- درخصوص نامه شماره ۰۲۹۹۱/ ۹۹ مورخ ۲۹/ ۵/ ۹۹ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر واگذاری پارکینگ های شماره ۱ و ۲ ضلع شرقی پاساژ خندق به صورت اجاره ۵ ساله، موضوع بررسی و با پیشنهاد فوق موافقت نگردید.

bigtheme