خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۵۹ – ۹۹/۰۴/۰۴ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۵۹ – ۹۹/۰۴/۰۴ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۵/ ۰۱۷۸۷/ ۹۹ مورخ ۳/ ۴/ ۹۹ در رابطه با رائه توضیحات مربوط به بندهای گزارش حسابرسی مستقل درباره صورت های مالی تهیه شده به انضمام صورت تفریغ بودجه، ترازنامه، مازاد درآمد بر هزینه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷، موضوع بررسی و ضمن تایید گزارش نهایی فوق، مقررشد توصیه های ذیل به شهرداری ارائه گردد:

– درمورد بند ۲ گزارش مقررشد به شهرداری اعلام شود درخصوص چک های باقیمانده از سنوات قبل به هر طریق ممکن و استفاده از ابزارهای قانونی تا پایان سال ۱۳۹۹ نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام شود.

– در مورد بند ۷ موضوع مطالبات شهرداری از دستگاههای اجرایی با توجه به سیاست دولت مبنی بر پرداخت دیون دستگاه های دولتی به شهرداری ها، از طریق مبادی مربوطه جهت اخذ مطالبات خود اقدامات لازم به عمل آورد.

– در مورد بند ۱۲ درخصوص تعیین میزان سرمایه شهرداری و اخذ سهم شهرداری از سازمان آب و فاضلاب ( با توجه به تغییرات اخیر در سازمان ) اقدامات لازم قانونی به عمل آورد.

– در مورد بند ۱۴ مقرر می دارد شهرداری به منظور انجام مطلوب وظایف مقابله با پولشویی در شهرداری، فردی را جهت آموزش و اخذ مهارتهای لازم تعیین و اقدام مقتضی برای آموزش وی به عمل آید.

۲- درخصوص نامه شماره ۵/ ۰۱۷۰۳/ ۹۹ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر درخواست فرماندهی نیروی انتظامی جهت مساعدت در تامین مصالح ساختمانی جهت بهسازی فضای کلانتری های داخل شهر، موضوع بررسی و با واگذاری ۵۰ تن ماسه شسته از محل ماده ۱۷ جهت مساعدت موافقت شد.

bigtheme