سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۴۹ – ۹۹/۰۲/۱۷ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۴۹ – ۹۹/۰۲/۱۷ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۵/ ۰۰۶۸۱/ ۹۹ مورخ ۱۵/ ۲/ ۹۹ در رابطه با درخواست هیئت امناء مسجد امیرالمومنین (ع) مبنی بر واگذاری ۲ سرویس ماسه شسته جهت انجام فعالیت های عمرانی، موضوع بررسی و بنابر بند ۶ دستورالعمل نحوه هزینه کرد موارد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری، با واگذاری ۲ سرویس ماسه شسته به مسد مذکور موافقت شد.

۲- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۰۶۴۱/ ۹۹ مورخ ۱۴/ ۲/ ۹۹ در رابطه با الحاق ۱۲۲ هکتار از اراضی پلاک ۲۵۲۹ به محدوده شهر، مقررشد به فرمانداری اعلام شود ورود هرگونه اراضی واقع در حریم شهر به محدوده شهر منوط به کسب موافقت شورای شهر و شهرداری می باشد و لیکن تاکنون هیچ مکاتبه ای از طرف اداره کل مسکن و شهرسازی با شورای شهر دامغان صورت نپذیرفته است و اقدام در این خصوص از شر شورای شهر فاقد اعتبار قانونی است، ضمناً شهرداری در این خصوص اقدام مقتضی به عمل آورد.

۳- درخصوص نامه شماره ۳۶/ ۴/ ۰۰۶۸۲/ ۹۹ مورخ ۱۵/ ۲/ ۹۹ در رابطه با معرفی نماینده جهت کمیته کارشناسی و بررسی طرح تفصیلی، مقررشد آقایان مهندس ناصری و مهندس اقبالیه به کمیته مذکور معرفی گردند.

bigtheme