سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۴۸ – ۹۹/۰۲/۱۳ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۴۸ – ۹۹/۰۲/۱۳ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- نامه شماره ۵/ ۵۰۷ مورخ ۹/ ۲/ ۹۹ شهرداری مبنی بر پیشنهاد موافقت با پرداخت مبلغ ۰۰۰/ ۹۷۰/ ۵ ریال هزینه کفن و دفن یکی از مدد جویان تحت پوشش کمیته امداد ازمحل ماده ۱۷ شهرداری به استناد بند ۸-۱ دستورالعمل نحوه هزینه کرد مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری با توجه به درخواست بازماندگان متوفی مذکور، موضوع مطرح و با پیشنهاد شهرداری موافقت شد.

۲- چند فقره نامه مردمی، شهرداری و اداری مطرح و مقرر گردید جهت بررسی، اعلام نتیجه و مساعدت به شهرداری محترم ارسال گردد.

bigtheme