سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۴۷ – ۹۹/۰۲/۱۰ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۴۷ – ۹۹/۰۲/۱۰ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۰۵۱۷/ ۹۹ مورخ ۱۰/ ۲/ ۹۹ در رابطه با تقاضای مالکین سه دانگ از پلاک های ۹۴۷ و ۹۵۱ مبنی بر فروش سهم خود از پلاک های مذکور شهرداری و معوض آن درخواست خرید اراضی سهم ۱۰۱ قانون شهرداری ها از پلاک ۲۵۲۰، موضوع بررسی و با پیشنهاد شهرداری جهت اجرای فرآیند کارشناسی املاک موافقت شد.

آقایان مهندس ناصری و مهندس اقبالیه در این خصوص مرقوم فرمودند: با توجه به اینکه پلاک ۲۵۲۰ هنوز آماده سازی انجام نشده است و تفکیک انجام نپذیرفته شده و هیچ گونه شرکت های خدماتی (برق، آب وگاز) در آن خدمات خود را ارائه نداده اند و از آنجا که پلاک فوق قابلیت ارزش افزوده بسیار زیادی را داشته و در آینده نزدیک شهرداری می تواند از طریق مزایده عمومی بفروش برساند، املاک فوق فقط در آینده از طریق مزایده عمومی بفروش برسد و املاک مساعی با کاربری فضای سبز و آموزشی مشارکتی شهرداری و مالکین را شهرداری محترم ارزیابی نموده و مبلغ ریالی آن را به مالکین مشاعی پرداخت نماید. ( طرح تملک املاک مشاعی با کاربری عمومی ، فضای سبز و آموزشی )

۲- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۵۱۹/ ۹۹ مورخ ۱۰/ ۲/ ۹۹ در رابطه با پلاک ثبتی ۱/ ۲۲۸۹ ، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ  ۸/ ۲/ ۹۹ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۳- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۰۲۵۵/ ۹۹ مورخ ۲۸/ ۱/ ۹۹ در رابطه با درخواست مالکین پلاک ثبتی شماره ۶/ ۳/ ۲۳۹۱ ( که کل پلاک موصوف در طرح تعریض خیابان قرار گرفته است) مبنی بر تهاتر بهای پلاک موصوف با پلاک ثبتی ۸۷۷۱/ ۶۵۰ و ۶۶۴/ ۲۵۲۹ اصلی ملکی شهرداری دامغان، موضوع بررسی و با تهاتر املاک فوق با قیمت کارشناسی موافقت شد. (با دو رای مخالف: آقای مهندس ناصری و مهندس اقبالیه)

bigtheme