سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۴۲ – ۹۹/۰۱/۱۹ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۴۲ – ۹۹/۰۱/۱۹ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۵/ ۰۰۰۸۲/ ۹۹ مورخ ۱۷/ ۱/ ۹۹ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر ارائه مساعدت به شهروند گرامی…. مالک پلاک ۴۳۳/ ۳/ ۲۴۴۴ واقع در در انتهای شهرک ولی عصر جهت پرداخت عوارض ساختمانی به مبلغ کلی ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۲۰ ریال، موضوع بررسی و موافقت شد مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰ ریال از بدهی نامبرده از محل ماده ۱۷ پرداخت گردد.

۲- درخصوص نامه شماره ۵/ ۰۰۰۸۱/ ۹۹ مورخ ۱۷/ ۱/ ۹۹ در رابطه با پیشنهاد شهرداری جهت ارائه مساعدت به چندتن از شهروندان از محل ماده ۱۷، موضوع بررسی و با موارد ذیل موافقت شد:

۱- مالک پلاک ثبتی ۲۴۶۹، مبلغ ۰۳۷/ ۰۱۸/ ۵ ریال جهت پرداخت عوارض نوسازی و پسماند

۲- خانم آسیه صرصرشاهی، مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲ ریال جهت پرداخت خدمات پسماند صنفی

۳- آقای ابراهیم مطلبی نژاد، مبلغ ۸۰۰/ ۷۴۶/ ۲ ریال جهت تعمیرات منزل

۴- مبلغ ۰۰۰/ ۶۴۸/ ۱ ریال بابت خرید یک سرویس ماسه شسته و یک سرویس نخودی جهت تعمیرات ریزش چاه منزل مسکونی

bigtheme