سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۳۸ – ۹۸/۱۲/۱۳ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۳۸ – ۹۸/۱۲/۱۳ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۵/ ۰۷۳۸۹/ ۹۸ مورخ ۷/ ۱۲/ ۹۸ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر درخواست هیات امناء مسجد و حسینیه امام سجاد (ع) محله خواجه شهاب جهت تامین چهل تن قلوه سنگ جهت بازسازی و تکمیل حسینیه مذکور، موضوع بررسی و موافقت شد هزینه فوق به مبلغ ۶۰۰/ ۱۸۵/ ۴ ریال از محل ماده ۱۷ مساعدت گردد.

۲- درخصوص نامه شماره ۳۶/ ۴/ ۰۷۰۰۲/ ۹۸ مورخ ۲۰/ ۱۱/ ۹۸ در رابطه با تقاضای تفکیک از سوی مالک پلاک های ۷/ ۲۱۵۰ ( به سه قطعه ) و ۲۱۵۰ ( به چهار قطعه ) و ارزیابی بهای قدرالسهم شهرداری به میزان ۸۲/ ۶۴ مترمربع، موضوع بررسی و ضمن موافقت با صورتجلسه توافق شماره ۳۶/ ۴/ ۰۶۸۰۷/ ۹۸ مورخ ۱۳/ ۱۱/ ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، با قیمت کارشناسی مطابق برگه پیوست به میزان هر مترمربع ۰۰۰/ ۵۰۰/ ۴ ریال موافقت شد.

۳- درخصوص نامه شماره ۳۶/ ۴/ ۰۶۹۹۹/ ۹۸ مورخ ۲۰/ ۱۱/ ۹۸ در رابطه با تقاضای تفکیک از سوی مالک پلاک ۶/ ۲۱۵۰ به سه قطعه و ارزیابی قدرالسهم شهرداری به میزان ۵۵/ ۲۷ مترمربع موضوع بررسی و ضمن موافقت با صورتجلسه توافق شماره ۳۶/ ۴/ ۰۶۸۰۳/ ۹۸ مورخ ۱۳/ ۱۱/ ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، با قیمت کارشناسی مطابق برگه کارشناسی پیوست از قرار هر مترمربع ۰۰۰/ ۵۰۰/ ۴ ریال موافقت شد.

۴- درخصوص نامه شماره ۰۹۲۳/ ۲۸/ ۹۸ مورخ ۱۳/ ۱۲/ ۹۸ در رابطه با بررسی بودجه سال ۹۹ سازمان حمل و نقل شهرداری و موضوع بررسی و بعد از ارائه توضیحات مربوطه از سوی مسئول امور مالی شهرداری بودجه فوق به مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۹۵۶/ ۱۶ ریال به تصویب رسید.

۵- درخصوص نامه شماره ۵/ ۰۷۲۶۸/ ۹۸ مورخ ۴/ ۱۲/ ۹۸ در رابطه با پرداخت مبلغ ۸۰۰/ ۱۳۶/ ۱۵۲/ ۴ ریال به عنوان هزینه شارژ ثابت و متغیر برای ۳۸ واحد تجاری، شهربازی، تالار مجموعه و پارکینگ های موجود در مجموعه عقیق تحت مالکیت شهرداری مطابق لیست پیوست، موضوع بررسی و با پرداخت مبلغ فوق موافقت شد.

۶- درخصوص نامه شماره ۵/ ۰۷۳۸۸/ ۹۸ مورخ ۷/ ۱۲/ ۹۸ در رابطه با پیشنهاد شهرداری جهت ارائه مساعدت به شهروند برای پرداخت بدهی شامل اجاره بهاء، قبوض آب و برق و… موضوع بررسی و موافقت شد؛ مبلغ ۷۶۰/ ۹۹۹/ ۱ از محل ماده ۱۷ به نامبرده مساعدت شود.

۷- درخصوص نامه شماره ۳۶/ ۴/ ۰۷۰۰۳/ ۹۸ مورخ ۲۰/ ۱۱/ ۹۸ در رابطه با درخواست تفکیک از سوی مالک پلاک ۵/ ۲۱۵۰ به چهار قطعه و تعیین مبلغ قدرالسهم شهرداری به میزان ۷/ ۴۵ مترمربع، موضوع بررسی و ضمن موافقت با مفاد توافق شماره ۳۶/ ۴/ ۰۶۷۹۹/ ۹۸ مورخ ۱۳/ ۱۱/ ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، با قیمت کارشناسی مطابق برگه کارشناسی پیوست به میزان ۰۰۰/ ۵۰۰/ ۴ ریال برای هر مترمربع موافقت شد.

 

bigtheme