سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۰۲ – ۹۸/۰۷/۲۰ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۰۲ – ۹۸/۰۷/۲۰ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۴۳۷۵/ ۹۸ مورخ ۱۶/ ۷/ ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی ۴۵/ ۷۲ که دارای ۸۶/ ۱۴ مترمربع تعریض است موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۱۵/ ۷/ ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۲- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۴۴۱۵/ ۹۸ مورخ ۱۷/ ۷/ ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی ۱۸۰۱ که دارای ۸۶/ ۱۴ مترمربع تعریض است موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۱۶/ ۷/ ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۳- درخصوص نامه شماره ۵/ ۰۴۴۰۰/ ۹۸ مورخ ۱۶/ ۷/ ۹۸ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر واگذاری ماسه شسته تا سقف ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰۰ ریال از محل ماده ۱۷ به نیروی انتظامی شهرستان دامغان، موضوع بررسی و با پیشنهاد فوق مطابق نامه مذکور که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

bigtheme