خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۱۹۵– ۹۸/۰۶/۲۷ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۹۵– ۹۸/۰۶/۲۷ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۵/ ۰۳۷۶۸/ ۹۸ مورخ ۱۷/ ۶/ ۹۸ در رابطه با پیشنهاد شهرداری جهت مساعدت از محل ماده ۱۷، موضوع بررسی و با پیشنهاد فوق موافقت گردید.

۲- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۳۸۷۰/ ۹۸ مورخ ۲۴/ ۶/ ۹۸ در رابطه با پیشنهاد شهرداری جهت خرید حق مالکیت پلاک موصوف از شهرداری با قیمت کارشناسی ( شهرداری دارای سند شش دانگ برای ملک فوق است )، موضوع بررسی و با پیشنهاد فوق موافقت شد.

bigtheme