خانه / مصوبات شورا 1398 / مصوبات جلسه ۱۹۱– ۹۸/۰۶/۰۲ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۹۱– ۹۸/۰۶/۰۲ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۶۲/ ۷/ ۰۳۳۱۳/ ۹۸ مورخ ۲۲/ ۵/ ۹۸ در رابطه با پیشنهاد شهرداری واگذاری واحدهای تجاری موجود در طبقه اول مجتمع عقیق ( برابر کروکی پیوست ) به متقاضیان به صورت اجاره یکساله و بدون سیر مراحل برگزاری مزایده و براساس قیمت کارشناسی و اخذ وثیقه های مقرر، موضوع بررسی و با پیشنهاد فوق موافقت گردید.

bigtheme