خانه / مصوبات شورا 1398 / مصوبات جلسه ۱۸۳– ۹۸/۰۵/۰۲ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۸۳– ۹۸/۰۵/۰۲ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۳۸۹/ ۲۸/ ۹۸ مورخ ۳۰/ ۴/ ۹۸ شهرداری محترم در رابطه با نرخ پیشنهادی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری دامغان ، برای کرایه هر نفر دانش آموز ((سرویس مدارس)) ، موضوع بررسی و با نرخ پیشنهادی مطابق آنچه در نامه ی مذکور آمده است و به پیوست ارائه می گردد موافقت شد و تنها نرخ کرایه سرویس ماهیانه مینی بوس از مبلغ ۰۰۰/ ۳۹۰ ریال به ۰۰۰/ ۴۰۰ ریال افزایش یافت.

۲- درخصوص نامه ی شماره ی ۴۱۸/ ۲۸ مورخ ۲/ ۵/ ۹۸ در رابطه با پیشنهاد شورای محترم سازمان مدیریت و حمل و نقل شهرداری جهت فروش یک دستگاه مینی بوس تصادفی به شماره ی انتظامی ۹۶-۵۹۷ ب ۱۳ از طریق برگزاری مزایده عمومی ، موضوع بررسی و با پیشنهاد فوق موافقت گردید.

۳-درخصوص نامه شماره ۳۷/ ۲۹/ ۲۷۸۶ مورخ ۲۹/ ۴/ ۹۸ شهرداری در رابطه با اجاره محصول پسته باغ مادر ، موضوع بررسی و موافقت شد پیشنهاد قیمت کتبی از حداقل سه نفر از خریداران و متقاضیان دریافت و بعد از تعیین برنده ، واگذاری محصول پسته به بالاترین قیمت پیشنهادی انجام پذیرد در ضمن شهرداری قبلاً از طریق یک نفر کارشناس خبره قیمت پایه محصول باغ پسته را در اختیار گرفته و به شورای اسلامی شهر گزارش نماید.

bigtheme