سرخط ویژه
خانه / مصوبات شورا 1398 / مصوبات جلسه ۱۶۵ – ۹۸/۰۲/۲۴ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۶۵ – ۹۸/۰۲/۲۴ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۱۸/  ۰۱۰۱۴۱/  ۹۸ مورخ ۱۸/  ۲/  ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی ۱۸۹۲ که دارای ۵۱/  ۲۴ مترمربع تعریض می باشد، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۱۶/  ۲/  ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۲- درخصوص نامه شماره ۱۸/  ۰۰۹۷۹/  ۹۸ مورخ ۱۷/  ۲/  ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی شماره ۴۳۳/  ۳/  ۳۴۴۴  درخصوص ارزیابی ۸۷۶/  ۳۵ مترمربع از پلاک فوق که در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها در سهم شهرداری قرارگرفته است و شهرداری قصد واگذاری آن را به مالک پلاک فوق دارد، مووع بررسی و با قیمت کارشناسی مطابق برگه کارشناسی پیوست از قرار هر مترمربع ۰۰۰/  ۷۵۰/  ۱ ریال موافقت شد.

۳- درخصوص نامه شماره ۱۸/  ۰۱۰۴۲/  ۹۸ مورخ ۱۸/  ۲/  ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی شماره ۱/  ۲۱۳۸ که دارای ۵۳/  ۶۵ مترمربع تعریض می باشد، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۴- درخصوص نامه شماره ۵/  ۷/  ۰۱۰۹۶/  ۹۸ مورخ ۲۲/  ۲/  ۹۸ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر اجاره واحدهای باقیمانده در پاساژ عقیق بدون سیر مراحل برگزاری مزایده و براساس قیمت کارشناسی و اخذ وثیقه های مقرر به افراد متقاضی، موضوع بررسی و با توجه به برگزاری در مرحله  مزایده عمومی و عدم وجود متقاضی برای اجاره واحدهای تجاری واقع در مجتمع تجاری عقیق، با پیشنهاد شهرداری موافقت شد.

۵- درخصوص نامه شماره ۶۲/  ۷/  ۰۰۹۲۶/  ۹۸ مورخ ۱۵/  ۲/  ۹۸ در رابطه با پیشنهاد شهرداری جهت اجاره بوفه واقع در پارک بانوان، موضوع بررسی و با توجه به برگزاری مزایده در سال های قبل و عدم وجود متقاضی و نیز با توجه به قلّت مبلغ اجاره در مقابل هزینه های برگزاری مزایده، با پیشنهاد شهرداری جهت واگذاری بوفه پارک بانوان به شخص مذکور به صورت اجاره و به مبلغ پیشنهادی ۰۰۰/  ۲۵۰ تومان برای هر ماه موافقت شد.

۶- درخصوص نامه شماره ۱۸/  ۰۱۰۵۴/  ۹۸ مورخ ۱۹/  ۲/  ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی ۱۹۰/  ۵۱/  ۷۲  که دارای ۹۶/  ۱۶ مترمربع تعریض است، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۱۶/  ۲/  ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۷- درخصوص نامه شماره ۴۷/  ۰۰۶۲۳/  ۹۸ مورخ ۳/  ۲/  ۹۸ در رابطه با سرمایه گذاری برای مرکز تست هیدرواستاتیک و معاینه فنی و تعویض پلاک شهرداری که قبلاً صورتجلسه مورخ ۲۵/  ۱۰/  ۹۸ در رابطه با آن به تصویب رسیده است، موضوع بررسی و با قیمت کارشناسی برای اجاره مبلغ ۰۰۰/  ۰۰۰/  ۵ ریال برای هر ماه موافقت شد.

۸- درخصوص نامه شماره ۱۸/  ۰۰۸۱۲/  ۹۸ مورخ ۱۱/  ۲/  ۹۸ در رابطه با تعریض پلاک های ثبتی ۲۳۲۸/  ۲ و ۲۳۲۸ واقع در خیابان زینبیه، خیابان امام رضا(ع)، موضوع بررسی و با قیمت های کارشناسی مطابق برگه کارشناسی پیوست، موافقت گردید.

۹- درخصوص نامه شماره ۴۷/  ۰۰۵۲۹/  ۹۸ مورخ ۳۱/  ۱/  ۹۸ درخصوص برگزاری مزایده برای واگذاری زمین ابتدای ورودی غربی پارک دانشجو جهت احداث شهربازی، موضوع بررسی و با پیشنهاد شهرداری برای برگزاری مزایده موافقت گردید، مشروط به الزام فنس کشی اطراف زمین مورد نظر جهت حفظ ایمنی.

bigtheme