سرخط ویژه
خانه / مصوبات شورا 1398 / مصوبات جلسه ۱۶۴ – ۹۸/۰۲/۱۹ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۶۴ – ۹۸/۰۲/۱۹ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۵/  ۰۱۰۲۸/  ۹۸ مورخ ۱۸/  ۲/  ۹۸ در رابطه با درخواست شهرداری محترم کلاته رودبار مبنی بر تهاتر ۱۰۰ تن قیر ۷۰×۶۰ موجود در مخزن کارخانه آسفالت با بخشی از بدهی قرارداد بخت و پخش آسفالت سنوات گذشته، موضوع بررسی و موافقت گردید جهت تهاتر ۱۰۰ تن قیر ۷۰×۶۰ به قیمت بورس ۰۰۰/  ۹۴۴/  ۶۸۵/  ۳ ریال با بدهی شهرداری کلاته اقدام گردد.

۲- درخصوص نامه شماره ۱۸/  ۰۰۷۷۷/  ۹۸ مورخ ۱۰/  ۲/  ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی ۲۰۰۵ که دارای ۲۲/  ۱۳ مترمربع تعریض می باشد و مصوبه شماره ۸۷-۲۰۸-۹۸ مورخ ۴/  ۲/  ۹۸ دررابطه با آن به تصویب رسیده است، موضوع بررسی و با قیمت کارشناسی مطابق برگه کارشناسی پیوست برای هر مترمربع چهارمیلیون و پانصد هزار ریال موافقت شد.

۳- درخصوص نامه شماره ۱۸/  ۰۰۸۹۶/  ۹۸ مورخ ۱۴/  ۲/  ۹۸ دررابطه با پلاک ثبتی ۹۴۵/  ۲۵۳۶ که دارای ۷۳/  ۲۶ مترمربع تعریض می باشد، موضوع بررسی و مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۱۰/  ۲/  ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۴- درخصوص نامه شماره ۱۸/  ۰۰۸۷۲/  ۹۸ مورخ ۱۴/  ۲/  ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی ۲۱۲۳/  ۱۷۹۷ و ۲۴/  ۱۷۹۷ که دارای ۳۵/  ۲۴ مترمربع تعریض است، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۲۶/  ۱۲/  ۹۷ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۵- درخصوص نامه شماره ۱۸/  ۰۰۸۱۳/  ۹۸ مورخ ۱۱/  ۲/  ۹۸ دررابطه با میزان ۰۶/  ۲ مترمربع اضافه مساحت پلاک ثبتی شماره ۱۳۷۹/  ۲۵۳۶ اصلی که شهرداری قصد دارد میزان اضافه مساحت را به مالک پلاک مذکور واگذار نماید، موضوع بررسی و با قیمت کارشناسی به ازای هر مترمربع ۰۰۰/  ۰۰۰/  ۲۲ میلیون ریال موافقت گردید.

۶- درخصوص نامه شماره ۱۸/  ۰۰۸۳۴/  ۹۸ مورخ ۱۱/  ۲/  ۹۸ در رابطه با الحاق معبر متروکه جنب پلاک ثبتی شماره ۲۰۳۴  به مساحت ۸۲/  ۱۸ به پلاک مذکور، موضوع بررسی و با قیمت کارشناسی مطابق کروکی برگه کارشناسی پیوست به میزان ۰۰۰/  ۵۰۰/  ۲ ریال برای هر مترمربع موافقت شد.

bigtheme