سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۱۵۷ – ۹۸/۰۱/۲۰ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۵۷ – ۹۸/۰۱/۲۰ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۵/   ۰۹۹۲۸/   ۹۷ مورخ ۲۸/   ۱۲/   ۹۷ در رابطه با دریافت مساعدت در پرداخت عوارض نوسازی و پسماند ( با مبلغ کلی ۰۰۰/   ۱۸۸/   ۵ ریال ) موضوع بررسی و موافقت شد مبلغ ۰۰۰/   ۰۰۰/   ۲ ریال از محل ماده ۱۷ برای موضوع فوق به نامبرده مساعدت گردد.

۲- درخصوص نامه شماره ۱۸/   ۰۹۹۰۱/   ۹۷ مورخ ۲۷/   ۱۲/   ۹۷ درخصوص پلاک ثبتی ۳/   ۱۱۴۷ به مالکیت آقای محمدحسن صرفی که دارای ۴۱/   ۲۸ مترمربع تعریض است موضوع بررسی و مفاد صورتجلسه مورخ ۲۲/   ۰۶/   ۹۷ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۳- درخصوص نامه شماره ۱۸/   ۰۰۱۲۷/   ۹۷ مورخ ۱۸/   ۰۱/   ۹۸ در رابطه با مصوبه شماره ۱۱۸۱-۲۲۸۵-۹۷ مورخ ۲۲/   ۱۲/   ۹۷ مبنی بر تهاتر یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی ۲/   ۴ واقع در خیابان امام    ( جهت تعریض خیابان )، موضوع بررسی و با قیمت کارشناسی پلاک ثبتی ۳۵۵۴/   ۳۴۲۴/   ۲۵۲۸ واقع در بخش یک دامغان ( شهرک بوستان از قطعات مرصع یزدانی ) برای هر مترمربع ۰۰۰/   ۰۰۰/   ۱۵ ریال موافقت شد.

bigtheme