سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۱۴۴ – ۹۷/۱۱/۱۶ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۴۴ – ۹۷/۱۱/۱۶ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه ی شماره ۱۸/ ۸۶۶۴/ ۹۷-۱۵/ ۱۱/ ۹۷ شهرداری در مورد تمدید اجاره میزان ۱۱۲ متر مربع از پلاک ثبتی شماره ی ۲۰۴۴ اصلی از موقوفه یجز ترابی که در طرح تعریض خیابان قمر بنی هاشم (ع) قرار گرفته است، مومضوع بررسی وضمن موافقت باتمدید قرارداد اجاره با مبلغ کارشناسی سالیانه ۰۰۰/ ۹۵۰ ریال موافقت شد.

۲-درخصوص نامه ی شماره ۴۷/ ۸۴۶۳-۹۷-۷/ ۱۱/ ۹۷ شهرداری در رابطه با تقاضای آقای صفاری مبنی بر تقاضای سرمایه گذاری به مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال در فضای ضلع جنوبی استخر پارک دانشجو به صورت B.O.T همراه با پرداخت اجاره ی ماهیانه کارشناسی به مدت ۱۲ سال، موضوع بررسی وبا پیشنهاد فوق موافقت گردید مشروط براینکه صرفاً زمین مورد نظر برای نصب تجهیزات برسرمایه گذاری واگذار گردد وسرمایه گذار مکلف است زمین را با هزینه ی خود با طرح وتائید شهرداری محصور نماید.

۳-درخصوص نامه ی شماره ۵/ ۸۶۴۱/ ۹۷-۱۴/ ۱۱/ ۹۷ شهرداری درخصوص تقاضای مساعدت از طرف مساعدت ریاست محترم کلانتری ۱۲ پیروزی جهت تامین مصالح ساختمانی مورد نیاز بابت محوطه سازی کلانتری به میزان ۱۹۰ تن نخودی و۳۰۰ تن ماسه شسته، موضوع بررسی وموافقت شد مصالح فوق از محل ماده ۱۷ واگذار گردد.

۴-درخصوص نامه ی شماره ۴۷/ ۸۴۶۴/ ۹۷-۷/ ۱۱/ ۹۷ درخصوص تقاضای آقای حمید صفاری (سرمایه گذار فعلی شهرداری) مبنی بر سرمایه گذاری ده میلیارد ریال در طول ۵ سال(از ۹۸ تا ۱۴۳۰)در شهربازی دامغان ونیز اضافه نمودن ۱۲ سال به مدت اجاره ی شهربازی (با احتساب ۳ سال از قرار داد قبلی، ۱۵ سال حق بهره برداری خواهد  داشت)، موضوع بررسی وبا درخواست فوق موافقت شد مشروط به اینکه صرفاً مساحت مورد نیاز برای نصب تجهیزات در اختیار سرمایه گذار قرار گیرد زمین های مازاد در اختیار شهرداری قرار گیرد (تادر صورت نیاز در اختیار سرمایه گذاری دیگر قرار گیرد) ونیز مشروط بر اینکه در مورد سرمایه گذاری یک میلیارد تومانی مکانیزم کنترل توسط شهرداری مطابق با تعهدات سرمایه گذار اندیشیده شود.

۵- درخصوص نامه ی شماره ۱۸/۸۶۸۴/ ۹۷-۱۵/ ۱۱/ ۹۷ در رابطه با قسمتی از پلاک ۱۷ اصلی(واحد تجاری وراث مرحوم مسلمی) از صحن امامزادگان محمد وجعفر(ع) که در طرح تعریض خیابان امام قرارداد، موضوع بررسی وبا مفاد صورتجلسه ی توافق مورخ ۲/ ۱۱/ ۹۷ که به پیوست ارائه می گردد وبا قیمت کارشناسی حق کسب وپیشه وسرقفلی ملک فوق به قیمت کارشناسی ۰۰۰/ ۶۲۵/ ۶۶۵/ ۵ ریال موافقت شد.

bigtheme