۱-در خصوص نامه ی اداره امور مالیاتی مقرر شد آقای حسین اقبالیه بعنوان نماینده ی شورا در جلسات هیئت حل اختلاف مالیاتی معرفی گردد.

۲-در خصوص نامه ی شماره ی ۲۸/۰۳۹۱ مورخ ۹۹/۱۱/۱۹ در رابطه با تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان حمل و نقل شهرداری دامغان ، بعد از قرائت و بررسی و گزارش کمیسیون برنامه و بودجه شورا ، گزارش تفریغ بودجه سازمان فوق مورد تایید قرار گرفت.

۳-در رابطه با نامه شماره ۲۷۵/۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ در خصوص درخواست پیمانکار بهره برداری جایگاههای CNG آزادگان و شهید رجائی مقرر شد اطلاعاتی در مورد وضعیت اورهال تجهیزات جایگاههای فوق به شورا ارائه گردد تا تصمیمات مقتضی اخذ گردد.

۴-گزارش کمیسیون عمران در خصوص طرح پیشنهادی المان میدان کتاب قرائت و بررسی گردید و مقرر شد با توجه به ظرفیت های موجود در دامغان از جمله دانشکده ی هنر دانشگاه دامغان ، طراحی المان فوق از طریق فراخوان عمومی صورت گیرد.

۵-در خصوص نامه ی شماره ی ۹۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ در رابطه با ابلاغ بخشنامه ی بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، موضوع بررسی و مقرر گردید بخشنامه ی فوق به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه گردد تا گزارشی از موارد مفید برای شهرداری تهیه گردد.

تعداد ۷نامه وارده از شهروندان و نهادها مطالعه و مصوبات مربوط به املاک شهروندان به تصویب رسید.