۱-در ابتدای جلسه با حضور جمعی از شهروندان گرانقدر گفتگویی راجع به برخی دغدغه های مطروحه صورت پذیرفت که مهمترین آن مسئله ی ساخت شعبه ی بانک سپه در قسمتی از پارک شهید موسی دشتی بود در این رابطه شهردار توضیحاتی را ارائه دادند مبنی بر ضرورت توافق با بانک سپه جهت پیشبرد هر چه سریع تر پروژه ی تعریض خیابان امام. درادامه توضیحات هر یک از شهروندان محترم و انتظارات آنها استماع و مقرر گردید مطابق درخواست بزرگواران از تمامی ظرفیت های قانونی شهر از جمله نماینده ی محترم ، جناب فرماندار و امام جمعه محترم جهت جلوگیری از ساخت شعبه ی مورد نظر بانک سپه استفاده گردد.

در ادامه تعداد ۶ فقره نامه وارده از نهادها و شهروندان گرانقدر رسیدگی شد و مصوباتی به تصویب رسید.