خانه / مصوبات شورا 1399 / مصوبات جلسه شماره ۳۱۶ مورخ ۹۹/۱۱/۰۹ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه شماره ۳۱۶ مورخ ۹۹/۱۱/۰۹ شورای اسلامی شهر دامغان

۱-گزارش جلسه ی بررسی تامین زمین جهت ساخت درمانگاه جدید تامین اجتماعی که با حضور نمایندگان نهادهای ذی ربط تشکیل شده بود قرائت گردید و بعد از بحث و تبادل نظر مقرر شد قطعات زمین ذیل که دارای کاربری بهداشت و درمان هستند مورد رسیدگی قرار گیرند. قطعه زمین واقع در بلوار جمهوری اسلامی – قطعه زمین با کاربری بهداشت و درمان در بلوار راه آهن – قطعه زمین با کاربری بهداشت و درمان در خیابان زینبیه – قطعه زمین واقع در شهرک بوستان با کاربری بهداشت و درمان

۲-در خصوص نامه ی شماره ی۶۲۲۹/۱۴/۵۰  مورخ ۹۹/۱۱/۰۴  شهرداری در رابطه با درخواست شهرداری سازی مبنی بر انتقال بخشی از زباله های آن شهرستان به محل دفن زباله های دامغان ( که تنها محل مجاز و دارای مطالعات زیست محیطی در منطقه است) در قبال پرداخت ماهیانه۴ میلیارد ریال موضوع بررسی و بطور قاطع با درخواست شهرداری ساری مخالفت شد.

۳-درخصوص نامه ی شماره ی ۶۲۲۶ مورخ ۹۹/۱۱/۰۶ در رابطه با تقاضای سرمایه گذاری در پارک شهید موسی دشتی با ایجاد فضای فروش گل و گیاه ، نصب وسایل بازی ، کاشت گل و گیاه تزیینی ، نورپردازی تزئینی موضوع بررسی و با برگزاری فراخوان و مزایده برای طرح فوق مطابق با مفاد نامه مذکور که به پیوست ارائه می گردد موافقت شد مشروط به اینکه بعد از تعیین سرمایه گذاری طرح نهایی به تصویب شورای اسلامی شهر برسد و نیز مشروط به اینکه مطالعات ترافیکی جهت ورود و خروج به محدوده ی فوق صورت پذیرد. آقای اقبالیه بعنوان مخالف اعلام فرمودند ۱-ایجاد فضای پیشنهادی جهت نمایشگاه گل و گیاه و… باعث ترافیک در محور اصلی می گردد ۲-فضای موجود جزء پلاک ثبتی شهرداری قرار دارد و لذا نسبت به محصور نمودن آن جهت جلوگیری از معضلات اجتماعی انجام گردد لذا با پیشنهاد شهرداری مخالف هستم.

۴-در ادامه تعداد ۵ فقره نامه مربوط به نهادهای مختلف قرائت و جهت بررسی به شهرداری ارسال گردید و نیز تعداد ۴ فقره نامه مربوط به ساخت و ساز شهروندان قرائت شد و درمورد آن ها تصمیم گیری شد.

bigtheme