سرخط ویژه
خانه / مصوبات شورا 1400 / صورتجلسه شماره ۳۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۰ شورای اسلامی شهر

صورتجلسه شماره ۳۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۰ شورای اسلامی شهر

۱-درخصوص نامه شماره ۹۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ در رابطه با شیوه نامه امور سرمایه گذاری ارائه شده از سوی استانداری سمنان و صادره از طرف مدیرکل محترم دفتر امور اقتصادی و خدمات مالی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور موضوع بررسی و بعد از مطالعه و مداقه در بندهای مربوطه شیوه نامه ی فوق مورد تصویب و موافقت قرار گرفت.

۲-در خصوص نامه ی شماره ی ۱۵۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر تقاضای آقای حمید رضا صفاری ( سرمایه گذار شهربازی جدید الاحداث )جهت جمع آوری یک دستگاه کشتی صبا ( موجود در شهربازی قدیمی ) و انجام تعمیرات اساسی روی آن و سپس بهره برداری از کشتی در قالب قرارداد BOT شهربازی جدید الاحداث موضوع بررسی و با پیشنهاد فوق موافقت گردید ضمناً هزینه ی بازسازی کشتی فوق مطابق نظریه کارشناسی که به پیوست ارائه می گردد۲/۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآورد گردیده است.

bigtheme