سرخط ویژه
خانه / اخبار / برگزاری جلسه کمیسیون بهداشت و درمان شورای اسلامی شهر دامغان با حضور ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی سمنان

برگزاری جلسه کمیسیون بهداشت و درمان شورای اسلامی شهر دامغان با حضور ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی سمنان

رئیس شورای اسامی شهر دامغان گفت: مردم این شهر از کمبود امکانات بهداشــتی و درمانی رنج می برند، و امکانات حوزه درمان این شهرستان نسبت به دیگر شهرهای استان بسیار ناچیز است. رضا ناصری در جلســه کمیســیون بهداشــت و درمان شــورای اسامی شهر دامغان که با حضور رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی سمنان برگزار شــد افزود: مردم دامغان از کمبود امکانات بهداشتی و درمانی رنج می برند و به نوعی شاهد تبعیض نسبت به امکانات دیگر شهرهای استان هستند. وی با تاکید بر توجه بیشتر مسئولان اســتان ســمنان بر کاهــش کمبودها و مشکلات بهداشتی و درمانی شهر تصریح کرد: دانشــگاه علوم پزشکی سمنان باید در توزیع امکانات حوزه بهداشت و درمان رضایت مردم این شهرستان را تامین کند. عضو شــورای اسلامی شــهر دامغان فعالیــت شــبانه روزی کلینیک تخصصی برادران رضایی را از مهم ترین خواسته های مردم این شــهر ذکر کــرد و افزود: وجود فاصله زیاد بیمارستان ولایت با مرکز شهر دسترسی سریع بیماران به امکانات درمانی را درنیمه شب دچار مشکل می کند و انتظار مردم نیز از مسئولان این است که خدمات کلینیک تخصصی برادران رضایی ارتقا یابد. ناصری افزود: بدنه کارشناسی استان سمنان واقعیت های اصلی و مهم شهرستان دامغان را انعکاس نمی دهند و این موضوع نگران کننده و ظلم در حق مردم است که انتظار تجدیدنظر داریم. وی خاطرنشــان کرد: دانشگاه علوم پزشــکی ســمنان باید با رفع کمبودها و مشــکات حوزه بهداشت و درمان دامغان ذهنیت بــد مردم دامغان نســبت به آن دانشگاه را اصلاح و تغییر دهد. در شهرستان دامغان یک بیمارستان، درمانگاه شبانه روزی تامین اجتماعی و یک کلینیک تخصصی وجود دارد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان نیز در این جلســه گفت: عملیات اجرایی درمانــگاه جدیــد دیباج با دســتور وزیر بهداشت به زودی آغاز می شود. مهــدی شــادنوش افــزود: دو پروژه دانشــگاه علوم پزشکی سمنان در دامغان شــامل پایگاه بهداشتی و درمانی شهرک بوســتان و پایگاه مراقبت هــای درمانی و سلامت شــهرک مســکن مهر در دست ساخت و بهره برداری است. وی از بازسازی ساختمان های بهداشتی و درمانی اســتان با قدمت بالای ۲۵ سال خبر داد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان همچنین با بیان اینکه بیمارســتان ولایت دامغان در بین ۵۸۰ بیمارســتان کشــور در راستای اجرای موفق طرح تحول نظام ســلامت رتبه اول کشور را به دست آورده است، افزود: استان سمنان در حال حاضر ۸۰ پرســتار در مجموعه مراکز بهداشتی و درمانــی و بیمارســتانی کمبود دارد که برای رفع این مشــکل تعدادی ازنیروهای بازنشسته مجددا به کارگیری شده ا ند. شــادنوش یکی از دلایــل راکدبودن تخت هــای جدید در بیمارســتان ولایت دامغان را نیز کمبود پرســتار ذکر کرد و افزود: دانشگاه علوم پزشکی سمنان آمادگی دارد که از افراد واجد شرایط و با دارا بودن مدرک پرستاری در سطح مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارســتان های تحت پوشش این دانشگاه به کارگیری کند.

IMG_0396 IMG_0397 IMG_0384

bigtheme