سرخط ویژه
خانه / اخبار / اولین جلسه دبیرخانه دایمی جشنواره ملی پسته ایران

اولین جلسه دبیرخانه دایمی جشنواره ملی پسته ایران

اولین جلسه دبیرخانه دایمی جشنواره ملی پسته ایران – دامغان در روز دوشنبه ۹ مهرماه ۹۷ در محل شورای اسلامی شهر دامغان و به ریاست آقای زارع زاده دبیر جشنواره نشکیل گردید.

متن صورتجلسه مذکور به شرح ذیل می باشد.

 

به نام خدا و به یاری خداوند منان ، اولین جلسه دبیرخانه دائمی جشنواره ملی پسته ایران – دامغان بعداز برگزاری جشنواره پنجم با ریاست آقای رضا زارع زاده دبیر پنجمین جشنواره ملی پسته و رییس شورای اسلامی شهر دامغان ساعت۱۲/۳۰ ظهر دوشنبه ۱۳۹۷/۷/۹ در محل شورای اسلامی شهر برگزارشد.

در ابتدای این جلسه دبیر پنج دوره جشنواره پسته بعد از شکر الهی و ضمن تشکر از دست اندرکاران برگزاری این رخداد بزرگ، به برخی از دست آوردهای اصلی و غرور آفرین جشنواره پنجم اشاره کرد و سپس به لزوم اندیشه و برنامه ریزی در باره حرکت به سمت برگزاری فراملی و بین المللی این رویداد عظیم ملی تاکید نمود.
ایشان سپس وارد دستور اصلی جلسه یعنی فعالسازی بیش ازپیش دبیرخانه دایمی جشنواره گردید واین موضوع از طرف حضارمورد بحث و بررسی قرار گرفت ودر نهایت تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.
۱_مکان اسقراردبیرخانه ازاین پس درمحل دفتر انجمن پسته دامغان تعیین گردید.
۲_اعضاء اصلی وثابت دبیر خانه مجددا موردبررسی وتاییدقرارگرفتند.
۳_مقررشد فعلا جلسات اعضاء دبیرخانه دو هفته یکبار برگزار گرددوبعدا در صورت تشخیص ماهیانه برگزار شود.
۴-مسئول محترم انجمن پسته پذیرفتند امکانات ولوازم مورد نیاز دبیرخانه رادر مکان جدید فراهم سازندونیروی انسانی مورد نیاز راتامین نمایندودرعین حال از نیروههای داوطلب همکاری بادبیرخانه نیزاستفاده خواهد شد.
۵_مقررشد با همفکری وهمکاری کلیه اعضاء محترم هزینه های جاری سالیانه دبیر خانه تامین گردد.
۶_به منظور اطلاع رسانی کاملتر از فعالیتها ودستاوردهای جشنواره مقررشد کمیته اطلاع رسانی وپیگیری دستاوردها با مسئولیت سرکار خانم مقبلی گزارش مبسوط وتفصیلی از اقدامات ودستاوردهای جشنواره تهیه وبه طرق مقتضی به اطلاع عموم برسانند.
۶_به جهت برگزاری هرچه باشکوهترششمین جشنواره ملی پسته از نظر شکلی ومحتوائی،مقررشداز طریق فراخوان عمومی از اشخاص حقیقی وحقوقی در این زمینه استمدادشود.
۷مقررشددر خصوص چگونگی عضویت نمایندگان سایر شهرهای استان وکشورکه در زمینه پسته فعالیت چشمگیر دارنددر دبیرخانه ملی پسته ایران دامغان،درجلسات بعدی بحث وتبادل نظرواتخاذ تصمیم شود.تابه یاری حق بدینسان زمینه های برگزاری بین المللی جشنواره فراهم گردد.
۷_پیشنهادشددر موردانتخاب ومعرفی باغداران نمونه صرفا به شهرستان دامغان اکتفاء نشودبلکه به جهت ملی بودن جشنواره از سال اینده این افراددر سطح ملی انتخاب وتشویق شوند.
۸-مقررشد جشنواره پسته باهدف شرکت بیشتر باغداران وبهره برداران بخش کشاورزی در سال اینده در مردادماه برگزارگردد.
۹_به منظور شفافیت هرچه بیشترمسایل مالی مقررشدعملکرد مالی جشنواره همچنان از طریق حساب بانکی جشنواره وبادو امضا از سه امضاء معرفی شده به بانک انجام گردد.
جلسه ساعت۱۴/۳۰با ذکر صلوات برمحمدوال محمدخاتمه یافت.

bigtheme