جلسه استفاده ازظرفیت نخبگان دانشگاه ها در حوزه مسائل فنی و شهرسازی و نقشه تفصیلی شهر دامغان با حضور کارشناسان دانشگاه دامغان و بررسی برنامه آمایش استان سمنان در سفر ریاست جمهوری به استان سمنان در صحن علنی شورای اسلامی شهر دامغان مورد بحث قرار گرفت ، دراین جلسه یکی از کارشناسان دانشگاه دامغان در سخنانی گفت : سند آمایشی استان سمنان با اسناد بالادستی تطابقی ندارد و سند آمایشی رنگ و بوی کارشناسی ندارد و این سند بیشتر سیاسی می باشد.