خانه / آیین نامه داخلی شورای استان

آیین نامه داخلی شورای استان

                                                                                                        آیین‌نامه داخلی شورای اسلامی استان

هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴.۱.۲۴ بنا به پیشنهاد شماره .۹۰۸ش‌.۴.الف مورخ ۱۳۸۳.۳.۱۳شورای عالی استانها و به استناد ماده (۷۵) اصلاحی قانون تشکیلات‌، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی‌کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب ۱۳۸۲ـ آیین‌نامه داخلی شورای اسلامی استان را به شرح زیر تصویب‌نمود:
آیین‌نامه داخلی شورای اسلامی استان

ماده ۱ ـ جلسات شورای اسلامی استان که در این آیین‌نامه شورا نامیده می‌شود، در محل شورا واقع درمرکز استان تشکیل می‌گردد و محل دیگری برای تشکیل جلسات رسمیت ندارد.

تبصره ـ تا زمان اختصاص بودجه کافی و تهیه محل مستقل‌، استانداری موظف است محل مناسب وامکانات لازم را جهت تشکیل جلسات شورا و استقرار دبیرخانه در اختیار شورا قرار دهد.

ماده ۲ ـ نخستین جلسه هر دوره شورا حداکثر پانزده روز پس از تشکیل دو سوم شوراهای شهرستانهای‌حوزه استان به دعوت استاندار تشکیل می‌شود و با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و فعالیت آن‌تا پایان مدت چهارساله فعالیت شورای شهر و روستا ادامه می‌یابد.

ماده ۳ ـ در نخستین جلسه شورا مسن ترین فرد از اعضای حاضر به عنوان رئیس سنی و جوان ترین فرداز اعضای حاضر به سمت منشی معین می شوند و در جایگاه هیأت رئیسه قرار می گیرند.

ماده ۴ ـ وظایف هیأت رئیسه سنی‌، اداره اولین جلسه اعم از انجام مراسم تحلیف و اجرای انتخابات‌هیأت رئیسه دائم است‌.

تبصره ـ مراسم تحلیف بر اساس دستورالعمل مصوب شورای عالی استانها انجام خواهد شد.

ماده ۵ ـ مصوبات شوراکه جنبه عمومی دارد و نیز عملکرد سالانه پس از تصویب ، باید به نحو مقتضی به اطلاع‌ساکنان استان برسد.

ماده ۶عضویت در شورا قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست‌. هیچیک از اعضا حق‌تفویض اختیارات خود را به غیر، اعم از عضو یا غیر عضو ندارد.

ماده ۷ ـ  مدت عضویت فرد در شورا تا پایان مدت عضویت چهارساله او در شورای شهر و روستای‌مربوط است‌.

ماده ۸اعضای شورای استان در نخستین جلسه خود هیأت رئیسه شامل رئیس‌، نایب رئیس و حداقل‌یک منشی و همچنین یک نفر را به عنوان سخنگو از بین اعضای شورا برای مدت دو سال و نماینده یانمایندگان شورا در شورای عالی استانها را برای دوره چهارساله انتخاب می‌نمایند.

ماده ۹در غیاب رئیس شورا، نایب رئیس وظایف و اختیارات او را بر عهده خواهد داشت و در مقابل‌شورا مسؤول است‌.

تبصره ـ رییس شورا می‌تواند حتی هنگام حضور خود، اداره جلسه رسمی را بر عهده نایب رییس‌بگذارد.

ماده ۱۰ ـ چنانچه هر یک از اعضای هیأت رئیسه فوت نماید ، سلب عضویت یا از سمت خود برکنارشود یا استعفا دهد، بلافاصله در اولین جلسه‌، عضو جدید هیأت رییسه برای همان سمت و مدت باقی مانده ازدو سال انتخاب می‌شود.

ماده ۱۱ـ درصورتی که هر یک از اعضای هیأت رئیسه یا سخنگوی شورا از سمت خود استعفا دهد، متن‌استعفا نامه در جلسه شورا قرائت می‌شود و درصورت لزوم پس از توضیحات فرد
مستعفی و مذاکرات اعضا،چنانچه استعفا پس گرفته نشود، عضو جدید انتخاب می‌گردد.

ماده ۱۲ ـ وظایف و اختیارات رئیس شورا به شرح زیر است

۱ – مسوولیت امور اداری و مالی شورا.
۲ ـ اداره جلسات شورا و برقراری نظم در جلسات‌.
۳ ـ دعوت از استاندار، فرمانداران‌، روسای ادارات کل و سازمانها، نهادها و تشکلها اعم از دولتی و غیردولتی و سایر اشخاص که حضور آنها در جلسات شورا یا کمیسیونهای آن ضروری باشد.
۴ – دعوت از اعضا و تقسیم کار بین اعضا و کمیسیونها در شورا.
۵ ـ ابلاغ و نظارت بر پیگیری مصوبات شورا.
۶ ـ معرفی نماینده یا نمایندگان شورا که از بین اعضای شورا انتخاب می‌شوند به مسوولان اجرایی نهادها وسازمانهای مملکتی‌.
۷ ـ امضای احکام مسؤول دبیرخانه و سایر کارکنان شورا بر اساس تشکیلات تفصیلی شورا.
۸ – امضای کلیه مکاتبات رسمی شورا.
۹ – ارسال یک نسخه از مصوبات شورا ظرف ده روز پس از تصویب به شورای عالی استانها، استاندار وسایر مسوولان اجرایی ذی‌ربط‌.
۱۰- ابلاغ کتبی موارد اعتراض و ایراد اعضا که به صورت روشن به رئیس شورا تقدیم شده است به‌مقامات ذی‌ربط‌.
۱۱ ـ شرکت در جلسات رسمی دستگاههای کشور اعم از دولتی و غیردولتی‌.
۱۲ ـ امضای احکام روسای کمیسیونها.
۱۳ ـ اعلام روز و ساعت تشکیل جلسه بعد، قبل از ختم هر جلسه‌.

 

ماده ۱۳ـ وظایف هیأت رئیسه شورا و نحوه اداره جلسه به موجب دستورالعملی تعیین می‌شود که به‌تصویب شورای عالی استانها می رسد.

ماده ۱۴ـ به منظور بررسی‌، اصلاح و تکمیل پیشنهادات‌، طرحها و نیز تهیه طرحهای لازم و انجام‌وظایف قانونی شورا، کمیسیونها و کارگروههای تخصصی تشکیل می‌گردد. ترکیب ، تعداد و وظایف این‌کمیسیونها و نحوه اداره آنها به موجب دستورالعملی تعیین می‌شود که به تصویب شورای عالی استانها می‌رسد.

ماده ۱۵ـ غیبت از جلسات رسمی شورا با اطلاع رئیس شورا و در کمیسیونها با اطلاع رئیس کمیسیون‌مربوط امکان پذیر است‌.

ماده ۱۶ تشخیص موجه بودن غیبت و تاخیر و تعجیل در جلسات رسمی شورا برعهده شورا و درجلسات کمیسیونها با تصویب کمیسیون می‌باشد و در هر صورت اعلان رسمی غیبت و تاخیر با رئیس شورایا کمیسیون خواهد بود.

تبصره ـ رسیدگی به موجه یا غیر موجه بودن تاخیرها در پایان همان جلسه و غیبت در اولین جلسه‌بعدی به عمل می آید و عضو غایب می‌تواند در این فاصله دلایل خود را مبنی بر موجه بودن غیبت به هیأت‌رئیسه ارایه دهد.

ماده ۱۷ ـ هر عضو شورای استان می‌تواند از مقام خود استعفا دهد. پذیرش استعفا با تصویب اکثریت‌مطلق آرای حاضران در جلسه شورا می‌باشد.

ماده ۱۸عضو متقاضی استعفا باید تقاضای خود را به رئیس شورا با ذکر دلایل تقدیم نماید و رئیس‌شورا آن را در نخستین جلسه علنی بعدی شورا در دستور کار قرار دهد و در این فاصله عضو متقاضی می‌توانددر صورت تمایل اعلام انصراف نماید.

ماده ۱۹ ـ برای بررسی تقاضای استعفا باید ابتدا تقاضا قرائت شود، سپس عضو متقاضی یا عضودیگری به تعیین او حداکثر نیم ساعت دلایل استعفا را مطرح نماید، مخالف یا مخالفان نیز به همان مدت‌می‌توانند صحبت کنند و پس از آن رای گیری به عمل می آید.

ماده ۲۰ ـ هرگاه تقاضای استعفای اعضا به نحوی باشد که مانع از تشکیل جلسه رسمی گردد، قابل طرح‌نیست‌.

ماده ۲۱ ـ رئیس شورا موظف است بلافاصله پس از قطعیت یافتن خروج عضو از شورای استان بهدلایلی نظیر استعفا، فوت‌، جنون و سلب عضویت‌، مراتب را برای تعیین جانشین او به استانداری و شورای‌شهرستان مربوط به طور کتبی اعلام نماید.

ماده ۲۲ ـ در مواردی که بر اساس قوانین و مقررات نماینده یا نمایندگانی از شورا به عنوان عضو سایرمجامع و شوراها انتخاب می شوند، نماینده یا نمایندگان یادشده با تصویب شورا انتخاب و توسط رئیس شورامعرفی می‌شوند.

ماده ۲۳جلسات عادی شورا حداقل هر (۴۵) روز یک‌بار تشکیل خواهد شد. شورا می‌تواند جلساتفوق‌العاده نیز تشکیل دهد.

تبصره – جلسات فوق‌العاده شورا بنا به ضرورت و به درخواست استاندار یا حداقل یک سوم اعضا یاهیأت رئیسه و با اعلام قبلی و دعوت رئیس تشکیل خواهد شد.

ماده ۲۴ حضور مستمعان در جلسات علنی شورا با اجازه رئیس آزاد است‌.

تبصره ـ مستمعان در جلسات باید نظم جلسات را رعایت کنند و درصورت تخلف به دستور رئیس ازسالن اخراج خواهند شد.

ماده ۲۵ ـ دستور جلسات شورا باید به ترتیب وصول پیشنهادات و باتوجه به اولویتها تنظیم شود وحداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه در اختیار اعضا قرار گیرد.

تبصره ـ در صورت تعدد تقاضاها در یک زمان‌، تشخیص اولویت با رئیس شورا خواهد بود.

ماده ۲۶ ـ در هر جلسه حداکثر سه نفر از اعضا که حداقل (۴۸) ساعت قبل از شروع جلسه تقاضای نطققبل از دستور نموده اند طبق فهرست تنظیمی حداکثر به مدت ده دقیقه برای هر نفر در حدودشرح وظایفشورا نطق قبل از دستور خواهند داشت‌.

تبصره ۱ ـ در صورت تعدد متقاضیان با توجه به اولویت ثبت نام‌، ناطقان قبل از دستور تعیین می گردند.

تبصره ۲ ـ هر عضوی که حق نطق قبل از دستور را بیابد، می‌تواند تمام یا قسمتی از وقت خود را به عضودیگری واگذار کند.

ماده ۲۷رئیس شورا می‌تواند قبل از ورود در دستور جلسه به مدت حداکثر ده دقیقه در مورد مسایلمرتبط با وظایف شورا مطالبی را که آگاهی اعضا از آن ضروری باشد، به اطلاع آنها برسد.

ماده ۲۸اعضای شورا نسبت به موضوعاتی که طبق دستور در شورا مطرح می‌شود، می توانند قبل ازجلسه به عنوان موافق یا مخالف ثبت نام نمایند. درصورتی‌که موافق یا مخالف ثبت نام نکرده باشد، اعضا درجلسه شورا می توانند نوبت بگیرند و به ترتیب تقدم ثبت نام یا گرفتن نوبت نطق نمایند. اگر هیچ موافقی‌وجود نداشته باشد، یک مخالف صحبت می‌کند و اگر مخالفی وجود نداشت‌، تنها یک موافق می‌تواندصحبت کند.

تبصره ـ در صورت صحبت خارج از موضوع‌، رئیس جلسه به ناطق تذکر خواهد داد و درصورت دونوبت تذکر در نوبت سوم‌، ناطق از ادامه نطق منع خواهد شد.

ماده ۲۹ـ در مورد تقاضای کفایت مذاکرات یا افزایش مدت شور یا مسکوت ماندن یک پیشنهاد، یک‌مخالف و یک موافق هر کدام تا پنج دقیقه صحبت نموده و سپس رای گیری به عمل می آید و تصمیم اتخاذ شده بلافاصله توسط رئیس جلسه به اجرا گذاشته می‌شود.

ماده ۳۰ ـ اخطار راجع به منافی بودن طرحها و پیشنهادها با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌،مقررات جاری یا آیین‌نامه داخلی شورا بر اظهارات دیگر مقدم است‌.

ماده ۳۱ ـ درصورت توهین به اشخاص‌حقیقی یا حقوقی‌، در همان جلسه یا در جلسه بعد، باتشخیص هیأت رئیسه به آنها تا پانزده دقیقه اجازه نطق‌در دفاع از خود داده خواهد شد.

ماده ۳۲ ـ دستگاههای اجرایی در زمان بررسی طرحها و پیشنهادات برای دفاع‌، حق حضور در جلسهشورا را بدون حق رای خواهند داشت‌.

ماده ۳۳ با پیشنهاد حداقل سه نفر از اعضا و تصویب اکثریت مطلق اعضای شورا، می توان‌پیشنهادات را به مدت حداکثر سه ماه مسکوت گذاشت‌.

تبصره ـ تقاضای مسکوت ماندن فقط برای یک مرتبه و در یک موضوع قابل طرح می‌باشد.

ماده ۳۴

ـ رئیس شورا موظف است پس از دریافت مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ضمن‌ارجاع به کمیسیونهای مربوط‌، نسخه ای از آن را در اختیار هر یک از اعضا قرار دهد تا پیشنهادات خود راارایه نمایند.

ماده ۳۵ ـ هرگاه هر یک از شوراهای شهرستان یا یک یا چند نفر از اعضای شورا به عملکرد دستگاههایاجرایی استان یا عملیات آنان اعتراض داشته باشند، موارد را با ذکر دلایل و به طور روشن و مکتوب به شورااعلام می نمایند. پس از بررسی کمیسیون ذی‌ربط و اعلام نظر، موضوع در جلسه شورا مطرح و درصورت‌تصویب‌، موارد از طریق رئیس شورا به مسوولان مربوط ابلاغ می‌شود.

تبصره ـ مسوولان مربوط حق حضور در جلسه شورا و دفاع از خود را دارند و شورا موظف است برای‌جلسه رسیدگی از آنان دعوت نماید.

ماده ۳۶ـ نحوه اداره جلسات‌، رای گیری و بررسی پیشنهادات براساس دستورالعملی است که به‌تصویب شورای عالی استانها می رسد.

ماده ۳۷– در صورت بروز اختلاف بین شوراهای شهرستان در محدوده استان‌، موضوع با درخواست هریک از شوراها یا نمایندگان شوراهای یادشده در شورا، از فرماندار حوزه مربوط دعوت و موضوع حل و فصل‌خواهد شد و درصورتی‌که نیاز به حضور استاندار باشد ایشان نیز درصورت دعوت رسمی‌، موظف به شرکتدر شورا خواهد بود.

تبصره ـ ارایه گزارش کمیسیون مربوط برای رسیدگی به موضوع در جلسه شورا الزامی است‌.

حمد رضا عارف

معاون اول رئیس جمهور

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme